Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 14/04/2017, 10:10 SA - Số lần xem: 583
KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN, KCX, KKT CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2017

Ngày 10/2/2017 tại tỉnh Thái Bình, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng cho thấy: trong năm 2016 cấp ủy Đảng các Ban Quản lý KCN thành viên trong Khối thi đua đã lãnh đạo đơn vị thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng; quan tâm tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tư tưởng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Hầu hết các đơn vị trong Khối đã tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm 2016; xác định rõ nội dung và các chỉ tiêu thi đua cụ thể; tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình, tạo không khí sôi nổi, có tác dụng tốt trong việc động viên, khích lệ phong trào thi đua trong mỗi đơn vị; trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, một số đơn vị đã tiến hành phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua đã quán triệt, tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên cải cách thể chế, bộ máy, thủ tục hành chính,... duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tăng cả chất và lượng

Năm 2016, hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng đạt được trong năm 2016 như sau: có 375 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT), trong đó có 257 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký là 4.841,2 triệu USD và 118 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký là 33.009,6 tỷ đồng; 928 lượt dự án thực hiện điều chỉnh GCNĐKĐT, trong đó có 742 lượt dự án FDI và 186 lượt dự án DDI. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 1.550,3 triệu USD và 9.766,8 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 31/12/2016, trên địa bàn các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố có 2.034 dự án FDI và 1.611 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 41.552,9 triệu USD và 255.854,2 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt 2.367,4 triệu USD và 8.849,3 tỷ đồng; vốn đầu tư của các doanh nghiệp đã thực hiện là 23.255,3 triệu USD (đạt 56% tổng vốn FDI đăng ký) và 117.412,5 tỷ đồng (đạt 45,9% tổng vốn DDI đăng ký).

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KKT được đẩy mạnh

Đến nay, theo quy hoạch tổng thể được phê duyệt, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 135 KCN với tổng diện tích 46.063,9ha. Trong đó, có 65 KCN với tổng diện tích 14.085,4 ha đã đi vào hoạt động; 29 KCN với tổng diện tích 9.204,8ha đang được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 54 KCN đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, triển khai, có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các Ban Quản lý, các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các KCN được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo có sẵn mặt bằng sạch phục vụ công tác xúc tiến thu hút đầu tư.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT sản xuất kinh doanh hiệu quả

Nhằm chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh, các Ban Quản lý trong Khối đã chủ động tham mưu tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan có liên quan và các nhà đầu tư trong các KCN, KCX, KKT; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật lao động, xây dựng đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, thỏa ước lao động, nội quy lao động... cho các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc được ủy quyền; tiếp nhận các báo cáo định kỳ của doanh nghiệp, tổng hợp và xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của Trung ương, địa phương và các cơ quan khác.

Ông Bùi Quang Vũ - Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý các KKT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - phát biểu tại Hội nghị

Nhìn chung, các dự án đầu tư tại các KCN, KKT của 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng đều triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả.

Kết quả, trong năm 2016 các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có bước phát triển rõ nét, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tổng doanh thu đạt 46.643,5 triệu USD và 129.873 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 38.277,8 triệu USD và 20.525,3 tỷ đồng; giá trị nhập khẩu đạt 28.799,2 triệu USD và 21.752,5 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.423,3 triệu USD và 6.826,5 tỷ đồng; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho  771.112 người lao động.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư được các đơn vị thành viên trong Khối quan tâm chú trọng.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành, thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật; những đơn vị sai phạm đã được nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục hoặc xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Trong năm 2017, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;...

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Bốn là, đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thành viên trong Khối thi đua. Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, có tiêu chí, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực.

Năm là, các Ban Quản lý thành viên có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Bảy là, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Đồng thời, tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên trong khối thi đua.

Tám là, tổ chức đăng ký thi đua năm 2017 của từng đơn vị theo quy định; tổ chức thực hiện việc ký kết giao ước thi đua, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Khối thi đua; thống nhất xây dựng biểu tiêu chí chấm điểm thi đua; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác thi đua.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua năm 2016 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng; đồng thời, đề nghị trong năm 2017 Khối thi đua cần tích cực triển khai các phong trào, hoạt động thi đua - khen thưởng đa dạng và có chiều sâu hơn, đặc biệt cần bám sát các hoạt động chuyên môn trong việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm góp phần mang lại nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa cho địa phương và đơn vị.

Để tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao trong công tác chuyên môn, Phó Vụ trưởng Vũ lưu ý Khối thi đua cần tăng cường đẩy mạnh thu hút đầu tư; xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật KCN, KKT; tập trung thu hút các ngành nghề có hàm lượng công nghệ cao, dự án lớn, không gây ô nhiễm môi trường; hạn chế xúc tiến đầu tư riêng lẻ, tập trung xúc tiến đầu tư theo vùng, phù hợp với tiềm năng phát triển của vùng; tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa để triển khai trong các KCN, KKT; kiểm soát chặt chẽ vấn đề bảo vệ môi trường. Đặc biệt tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra về môi trường gắn với các Ban Quản lý, các doanh nghiệp trong KCN, KKT và địa phương; tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, KCN sạch và KCN sinh thái.

Căn cứ những thành tích mà các đơn vị trong Khối thi đua đã đạt được trong năm 2016,  các hội viên trong Khối thống nhất đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định và tặng Bằng khen cho 06 Ban Quản lý trong Khối.

Các Hội viên nhất trí bầu Ban Quản lý các KCN Hà Nam là Khối trưởng và Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên là Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2017.

Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng gồm 11 Ban Quản lý KCN, KCX, KKT của các địa phương: Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng.

NGUYỄN HẰNG

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này