Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 19/04/2017, 2:05 CH - Số lần xem: 297
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Năm 2016, các đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm với nhau trong công tác chuyên môn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của nhà nước đối với các KCN, góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế của địa phương.

 

Công tác cải cách hành chính

Ngay từ đầu năm 2016, các đơn vị thành viên của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (gọi tắt là Khối thi đua) đã xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính, tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các bộ thủ tục hành chính, tham mưu trình UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính, hủy bỏ các thủ tục hành chính theo quy định.

Các Ban Quản lý trong Khối tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trong KCN nhanh gọn, công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh; duy trì hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử của Ban. Một số đơn vị như Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình đã áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực hoạt động và được cấp chứng nhận.

 

       

             Ông Phan Mạnh Cường

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị thành viên đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, chuyển giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định về thời gian và trình tự, các bộ thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định được rút ngắn xuống từ 1/3 hoặc 1/2 thời gian theo quy định. Qua đó, công tác cải cách hành chính tại các Ban trong Khối thi đua được nhà đầu tư đánh giá cao, góp phần làm tăng sức hấp dẫn của các KCN và thu hút được các nhà đầu tư mới.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư

Ngay từ đầu năm 2016, các đơn vị đã triển khai xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung tài liệu để tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, tiếp đón và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu xúc tiến đầu tư vào các KCN.

Năm 2016, các đơn vị trong Khối đã thu hút được 122 dự án đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các KCN, thực hiện ký biên bản thỏa thuận đầu tư với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó điển hình là:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 44 dự án, đạt 220% so với kế hoạch cả năm; trong đó có 13 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) và 31 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 840,37 triệu USD và 3.214,7 tỷ đồng.

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên: Cấp 30 GCNĐKĐT cho 08 dự án DDI và 22 dự án FDI, đạt 300% so với kế hoạch cả năm; điều chỉnh GCNĐKĐT cho 38 dự án, trong đó điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 13 dự án, giảm vốn đầu tư cho 01 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng là 1.203,87 tỷ đồng và 150,149 triệu USD.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ: Cấp 30 GCNĐKĐT cho 16 dự án DDI và 14 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.336,8 tỷ đồng và 131,8 triệu USD, đạt 250% so với kế hoạch cả năm.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái: Cấp GCNĐKĐT cho 06 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 1.845 tỷ đồng; 12 dự án đang đầu tư xây dựng, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 5.968 tỷ đồng.

Công tác quản lý sau cấp phép đầu tư

Các đơn vị thành viên trong Khối đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư, việc thực hiện chế độ chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng, môi trường, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động và chế độ báo cáo của các doanh nghiệp trong các KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các doanh nghiệp trong KCN. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Kết quả, năm 2016 các đơn vị trong Khối đã trình UBND tỉnh chủ trương về sử dụng lao động người nước ngoài cho trên 210 doanh nghiệp, cấp mới trên 430 Giấy phép lao động, cấp lại trên 230 Giấy phép lao động; tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn đăng ký thang, bảng lương và ra thông báo chấp thuận đăng ký thang, bảng lương cho trên 50 doanh nghiệp; tiếp nhận, hướng dẫn đăng ký, sửa đổi nội quy lao động và ra thông báo chấp thuận cho trên 40 doanh nghiệp; tiếp nhận hồ sơ và chấp thuận thỏa ước lao động tập thể cho trên 20 doanh nghiệp…

Công tác quản lý nhà nước về môi trường luôn được quan tâm, các Ban thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong KCN tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2016, Ngày nước sạch thế giới; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh khu vực trong KCN; nhắc nhở các doanh nghiệp trong KCN về việc đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải xây dựng trong quá trình thi công của các nhà máy đang thi công xây dựng…

Bên cạnh đó, các Ban đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch - xây dựng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng KCN; đổi mới công tác quản lý, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng bổ sung đủ về quy mô số lượng và nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công vụ được giao; chủ động nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tư vấn, hỗ trợ pháp lý các doanh nghiệp KCN, cung cấp các tài liệu, văn bản pháp lý mới liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, các văn bản quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư.

Trong năm 2016, các KCN trong Khối đã có 80 dự án mới đi vào hoạt động; tổng doanh thu tiêu thụ năm 2016 đạt 592.901,1 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 5.885 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 23,53 tỷ USD; tạo việc làm mới cho khoảng 46.183 lao động.

Nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua năm 2017

- Tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản của Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của UBND cấp tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng.

- Tập thể lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị thành viên tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức tốt việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện và bám sát các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND các tỉnh giao từ đầu năm cho các đơn vị; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá hiệu quả tác dụng của phong trào thi đua; phát hiện những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến để nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Ngành Kế hoạch và Đầu tư phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”.

- Thực hiện tốt Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Khối, nâng cao hiệu quả hoạt động thi đua của Khối ngày càng đổi mới thiết thực. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nội dung, chỉ tiêu đã ký giao ước thi đua.

- Tiến hành tổ chức kiểm tra chéo và xác nhận số liệu các chỉ tiêu thi đua năm 2017 của các đơn vị thành viên trong Khối để kịp thời đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời góp ý để khắc phục những mặt hạn chế chưa làm tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua các các đơn vị trong Khối phát triển đồng đều, liên tục, toàn diện, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua của Khối, trên cơ sở những kết quả đạt được tiến hành phổ biến, giới thiệu để các đơn vị thành viên học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời lựa chọn, đề xuất các tập thể đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị cấp trên khen thưởng các danh hiệu thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối ngày càng hoạt động hiệu quả và thiết thực.

 

PHAN MẠNH CƯỜNG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2016

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này